Phong cảnh Trung Quốc
Mã số
2990
Tên
4-1: Vạn Thọ Sơn - Di Hoà Viên , Bắc Kinh
Giá mặt (VNĐ)
400
Kích thước (mm)
43 x 32
Mã số
2991
Tên
4-2:Hoàng Sơn - An Huy
Giá mặt (VNĐ)
2.000
Kích thước (mm)
43 x 32
Mã số
2992
Tên
4-3: Bồng Lai Cáp - Sơn Đông
Giá mặt (VNĐ)
3.000
Kích thước (mm)
43 x 32
Mã số
2993
Tên
4-4: Di Hoà Viên - Bắc Kinh
Giá mặt (VNĐ)
10.000
Kích thước (mm)
43 x 32
Mã số
811B
Tên
811B: Vạn Lý Trường Thành - Bắc Kinh
Giá mặt (VNĐ)
14.000
Kích thước (mm)
90 x 85
Tên bộ tem
Phong cảnh Trung Quốc
Mã số tem
811
Danh mục Viet Stamp
2990-2993
Số mẫu
04 tem + 1 block